คุณภาพ


เรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพ

พิกเซอร์ นำระบบ ISO 9001 (Quality Management System: QMS) เข้ามาใช้ในการทำงาน ระบบ ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้งและการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและองค์กร


ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

•ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ
•การจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
•เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

•มีคุณภาพสินค้าที่ดีสม่ำเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
•มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้น
•เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้นFor more information

Please contact at phone number 02-294-5955 or Click Contact now. Our officers will be ready to provide assistance to you.

PIXXOR use cookies for give to you good experience, you use this website. If you still use on the website We assume that you accept Cookies Policy.