นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


เรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้สมัครงาน)

บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุุ้มครองข้อมูลบางส่วนของผู้สมัครงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคล บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตราการสำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัคร โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลของท่านในฐานะผู้สมัคร ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวมรวม ในขั้นตอนการสมัครงาน

ในขั้นตอนการสมัครงานของท่านกับบริษัทฯ บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ของท่านตามประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งที่ปรากฏในใบสมัครหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั่วไป เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย+อังกฤษ) ภาพถ่าย เลขบัตรประชาชน สัญชาติ สำเนาใบขับขี่ สถานะการเกณฑ์ทหาร

ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลการเกิด เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด สถานที่เกิด

ข้อมูลชีวิตครอบครัว เช่น สถานภาพสมรส รายละเอียดสมาชิกครอบครัว

ข้อมูลการศึกษาและทักษะ เช่น ระดับการศึกษาและผลการศึกษา ทักษะอื่นๆ

ข้อมูลการทำงาน เช่น ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ฝึกงาน

ข้อมูลด้านร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ข้อจำกัดทางกายภาพ ผลการตรวจสุขภาพของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจากโรงพยาบาลที่ท่านได้รับเข้าตรวจ

ข้อมูลด้านประวัติอาชญากรรม เช่น ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับฝ่ายบุคคลและผู้พิจารณาใบสมัครของท่านเท่านั้น

3. ช่องทางการติดต่อ

บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่ติดต่อ : 452 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

ช่องทางการติดต่อ : Tel. 02-294-5955 ต่อ 102-103 และ LineOA @pixxor

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”



หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้