นวัตกรรม


เรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพ

สิ่งที่ทำให้บริษัทชั้นนำทั่วประเทศไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ “พิกเซอร์” นั้นเกิดจากเรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา


North Pole

South Sea

เป็นระบบฐานข้อมูลในด้านการขาย บันทึกข้อมูลเก็บประวัติลูกค้า สามารถนำข้อมูลมาประมวลผลการทำงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและได้รับประสิทธิภาพสูงสุด
เป็นระบบการให้บริการลูกค้า ซึ่งใช้ในการบันทึกการเข้าให้บริการ ตั้งแต่การแจ้งซ่อมเครื่องพิมพ์ การเคลมสินค้าหรือการติดตั้งเป็นต้น นอกจากการใช้บันทึกการให้บริการแล้วระบบนี้ยังมีประโยชน์ที่สามารถนำข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดมาวิเคราะห์ทำเป็นรายงาน หรือเป็นองค์ความรู้ให้แก่พนักงานและลูกค้าได้อีกด้วย

East Coast

West Corridor

เป็นระบบที่รองรับการแลกรางวัลของลูกค้า โดยสามารถทราบถึงข้อมูลการสมัครลูกค้าประวัติการสะสมคะแนนของลูกค้า ประวัติการแลกของรางวัลของลูกค้า และสถานะการจัดส่งของรางวัลได้
เป็นระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลทรัพย์สินของพิกเซอร์ เพื่อผูกกับบริษัทลูกค้า ขั้นตอนตั้งแต่ การรับทรัพย์สินเข้าระบบ - การผูกทรัพย์สินกับลูกค้า - การรับทรัพย์สินคืนจากลูกค้า ระบบนี้คือเราสามารถตรวจสอบได้ว่าทรัพย์สินตัวใด อยู่ที่ลูกค้า หรือตรวจสอบ Lot ของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับได้

Atlantis

Everest

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งสินค้า วางบิล รับเช็ค และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด สามารถเช็คสถานะการจัดส่งให้กับลูกค้า
เป็นระบบที่บริษํท พิกเซอร์ได้มีการพัฒนา จากการเคลมสินค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มาเป็น โมบาย เเอพพิเคชั่นเพื่อให้ทันยุคสมัย ในการตอบสนองการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

โดยพิกเซอร์มีการนำ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้เพื่อเชื่อมโยงระบบงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีฐานข้อมูลตัวเดียวกัน มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กรระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (Core Business Process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง

ทำให้องค์กรของเรามีการจัดการ การวางแผนงานและการเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพทำให้ทาง “พิกเซอร์” ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน