คุณภาพ


เรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพ

พิกเซอร์ นำระบบ ISO 9001 (Quality Management System: QMS) เข้ามาใช้ในการทำงาน ระบบ ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้งและการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและองค์กร


ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

•ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ
•การจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
•เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

•มีคุณภาพสินค้าที่ดีสม่ำเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
•มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้น
•เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้นFor more information

Please contact at phone number 02-294-5955 or Click Contact now. Our officers will be ready to provide assistance to you.