index.html
Homepage Sitemap Contact Us
ไทย English
เกี่ยวกับเรา
Pixxor Thailand
ผลิตภัณฑ์
Pixxor Thailand
บริการ
Pixxor Thailand
ตัวแทนจำหน่าย
Pixxor Thailand
ดาว์นโหลด
Pixxor Thailand
ติดต่อเรา
Pixxor Thailand
คำถาม - คำตอบ
Pixxor Thailand
เลือกผลิตภัณฑ์
 


คุณภาพของเรา

 

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ PIXXOR ®

มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอันตราย
ที่พบในของเล่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รัฐบาลในหลายประเทศได้รัดกุมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่บริษัทผู้ผลิตต่างๆ ต้องเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

พิกเซอร์ทุ่มเทเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดอายุของผลิตภัณฑ์
เพื่อสอดคล้องกับกฏระเบียบด้านความปลอดภัย เราได้จัดตั้งทีมดูแลความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาและปฏิบัติตามมาตรฐาน ความปลอดภัยในประเทศต่างๆเพื่อมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา สอดคล้องกับมาตรฐาน
และเรานำเสนอข้อมูลที่จำเป็นให้ลูกค้าของเรา และเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็น RoHS และ REACH และไซต์การผลิตของเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตตลับหมึกพรินเตอร์รายแรกๆที่ได้รับการรับรอง
IECQ และ QC080000

คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ออันตรายในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พิกเซอร์ คุณมั่นใจได้ว่าเราใช้เฉพาะสารเคมีที่ปลอดภัยในการผลิต

การจัดซื้อสีเขียว

เรานำวิธีการบริหารการจัดซื้อสีเขียวกับการเลือกที่เข้มงวดและการตรวจสอบ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การควบคุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจะดำเนินการอย่างมั่นใจว่า วัสดุที่ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัย กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การลดของเสีย

เราตั้งเป้าหมายในการลดขยะจากกระบวนการการผลิตเป็นศูนย์ เราลงทุนอย่างมาก
ในอุปกรณ์บำบัดของเสียที่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้แน่ใจไว้ว่าจะไม่ปล่อยสารอันตรายใดๆสู่สิ่งแวดล้อม

รีไซเคิลทรัพยากร

ตลับหมึกรีเมนูแบบอิงค์เจ็ตและเลเซอร์ คือ ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานเรา กว่า 60 ล้านชิ้นที่ใช้หมึกได้รับการรีไซเคิล ในส่วนผลิตอุตสาหกรรมของเรามากว่า 5 ปี

RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

RoHs   RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้นซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ตั้งแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยสารที่จำกัดปริมาณในปัจจุบัน กำหนดไว้ 6 ชนิด ดังนี้
  1. ตะกั่ว (Pb)
  2. ปรอท (Hg)
  3. แคดเมียม (Cd)
  4. เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI)
  5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB)
  6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE)

แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับอุปกรณ์บางอย่าง ที่ยังไม่สามารถใช้สารอื่นมาทดแทนได้ หรือสารที่ใช้ทดแทน มีอันตรายมากกว่า เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ ตะกั่วในเหล็กอัลลอย นอกจากนี้ เครื่องมือด้านการแพทย์ และการทหาร ก็อยู่ในข้อยกเว้น

 

 

REACH กฏหมายควบคุมการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป

REACH  

REACH เป็นชื่อย่อของกฎหมายที่ใช้ควบคุมการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป Regulation(EC) No 1907/2006 ซึ่งสภายุโรปได้ประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 (ค.ศ.2006) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 (ค.ศ.2007) เป็นต้นมา

REACH ย่อมาจาก Registration, Evaluation, Authorization and Resriction of Chemicals ซึ่งหมายถึงการจดทะเบียน การประเมิน การขออนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี

หลักการสำคัญยิ่งของ REACH คือ การผลักดันให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย และผู้ใช้ปลายน้ำ ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีที่มีการผลิต จำหน่าย หรือนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตและจำหน่ายในสหภาพยุโรป โดยจะต้องมีการศึกษาประเมินคุณสมบัติของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมีการสื่อสารข้อมูลและคำแนะนำการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย (Chemical Safety Data) ให้กับผู้ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายด้วย

คำขวัญของ Reach คือ "No Data, No Market" หมายถึง ถ้าไม่แจ้งข้อมูล ก็วางตลาดไม่ได้


ISO 14001 ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 14001   บริษัทต่างๆทุกวันนี้มีหน้าที่จะต้องรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในชุมชนของท่านและทั่วโลก
โดยการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ
ทุกวันนี้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ
โดยระบบมาตรฐาน ISO 14001 มีการกำหนดโครงสร้างขององค์กรและความรับผิดชอบที่มีความจำเป็น
ในการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท นอกจากนี้ระบบ ISO 14001
จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงและต้องมีการนำไปปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร

ISO 9001 ข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

iso9001   เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ ได้มีการ กำหนดกลุ่มของข้อกำหนดที่ซึ่งหากมีการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล จะทำให้ลูกค้าขององค์กรนั้นสามารถมั่นใจได้ว่า จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่ซึ่งสอดคล้อง ต่อความต้องการและคาดหวัง รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

IECQ - HSPM QC080000

IECQ  

คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEC ได้ออกระเบียบมาตรฐานสำคัญสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หรือ IECQ-HSPM QC080000 เพื่อให้การรับรองด้านการจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารอันตราย
ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานบริหารจัดการกระบวนการผลอตปลอดสารต้องห้ามนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการมีสารต้องห้ามเล็ดลอด
เข้าสู่กระบวนการผลิต และยังมีการประเมินระบบที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้ระบบการบริหารจัดการทีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


การรับรอง STMC โดย International Imaging Technology Council (ITC)

smtc   ผลิตภัณฑ์ PIXXOR ®ได้รับการรับรอง STMC ของสถาบัน International Imaging Technology Council (ITC) ซึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้าน Imaging Technology

 Term of Use | Privacy Policy
Copyright © 2008 Pixxor Co.,Ltd.
All brand names and trade marks are the properties of their respective holders and are referred to here for descriptive only.
We are not associated with any printer and/ or original supplies manufactures.